Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp11.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp11.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15
Termin przeglądu i aktualizacji : 2025-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp11.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Bodnar, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp11.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 18 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp11.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp11.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

  1. Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  2. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
  3. Do  budynku szkoły  prowadzi główne wejście znajdujące się od  ulicy  Pocztowej.  Jest  ono  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze cztery wejścia - jedno prowadzące do pomieszczeń kuchni, drugie bezpośrednio na salę gimnastyczną, a dwa pozostałe wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. W  sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.
  4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa.
  5. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
  6. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

    Raport o stanie zapewniania dostepnosci podmiotu publicznego_2021
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 17:00:44
Informację wprowadził do BIPBeata Bodnar
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 17:00:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:18:57
2nowaBeata Bodnar2020-09-17 22:23:42
3aktualizacjaBeata Bodnar2021-03-28 22:31:20
4aktualizacjaBeata Bodnar2021-03-28 22:32:12
5aktualizacjaBeata Bodnar2021-03-28 22:36:04
6aktualizacjaBeata Bodnar2022-02-22 13:00:49
7aktualizacjaBeata Bodnar2023-03-31 11:04:17
8aktualizacjaBeata Bodnar2024-03-20 20:44:36