Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru 1

Na podstawie ustawy
z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008r.223.1458)
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gliwicach ogłasza
 
NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul.  Pocztowa 31,  44-100 Gliwice

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko: główny księgowy
Wymiar:  0,65 etatu

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie - kierunek ekonomiczny,
b) co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pracy w księgowości,
c) znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych
d) spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
e) posiadanie obywatelstwa polskiego
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych
g) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie  na stanowisku  księgowej w placówce oświatowej
b) znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
c) znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
e) umiejętność obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel, Qwant. Ksat. Qwark, Płatnik),
f) znajomość przepisów  ZUS
g) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela

predyspozycje osobowościowe:

sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność, lojalność, umiejętność pracy w zespole.


4. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:

4 a.Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

a) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną
b) prowadzenie konta dochodów i wydatków samorządowej jednostki budżetowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i żywienia,
c) dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w samorządowej jednostce budżetowej,
d) analiza należności i zobowiązań,
e) stosowanie właściwego obiegu dokumentów,
f) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych danych do analizy ekonomicznej,
g) obsługa księgowa stypendiów szkolnych
h) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności gospodarczych i finansowych z planem finansowym
i) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  finansowych
j) współtworzenie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków
k) współtworzenie projektów przepisów wewnętrznych
l) szczegółowy zakres czynności określi zakres wykonywanych obowiązków.
m) Prowadzenie dokumentacji płacowej (listy płac, ZUS, podatek)

4.b. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%

Praca biurowa, w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym, w obiekcie nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) Curriculum Vitae,
c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia i dodatkowe umiejętności,
e) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać do 25 lutego 2013r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko główny księgowy”.
Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 11  w Gliwicach.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi zawarte w ogłoszeniu  zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do 7 marca  2013r.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech  miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 231 91 15

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej Nr 11 .


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach mgr Iwona Hrycyna Mutz
Okres publikacji od 23-01-2013 godz. 13:54


 liczba odsłon strony: 625 
Logo Samorządu Gliwice

Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach, Gliwice, ul. Pocztowa 31

tel. 32-232-18-74, faks 32-231-91-15

sekretariat@sp11.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szkoły Podstawowej nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP